הרב עמאר - חשיבותו של חודש ניסן

PDF הדפסה דוא
חשיבותו של חודש ניסן

הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה. (יב, ב)

הלשון כפול ממש, כי "ראש חדשים", היינו ראשון לחדשי השנה, וגם כפל תיבת "לכם" שתי פעמים. וכבר עמד ע"ז באור החיים הקדוש, וכתב, כי "חדש", הזה הוא ראש, פירוש מובחר שבחדשים, ודקדק לומר "לכם", כי אינו משובח ומעולה שבחדשים אלא (לכם) לישראל, ותמצא שאמרו חז"ל (ראש השנה יא, א), בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל, כי החדש מסויים לטובת ישראל. ועל זה ראשון הוא, ראוי להיות לכם שיהיו מונים מניסן, לצד מעלתו. עכ"ל.

ואולם לפי דברי תרגום יונתן בן עוזיאל עולה, דגם "ראש" וגם "ראשון" שנאמרו כאן הם לענין מנין החדשים בלבד, ולא לשם מעלה וחשיבות, שהרי כתב ירחא הדין לכון למקבעיה ריש ירחיא, ומיניה תשרון לממני חגיא וזמניא, מתקופתא קדמאי הוא לכון לממני ירחי שתא. ע"כ. וכ"נ מתרגום אונקלוס.

ואפשר לפרש דס"ל, דהכי קאמר, החדש הזה לכם ראש חדשים, הראש הוא החשוב ביותר מכל אברי הגוף, וכן ניסן לישראל הוא הראש של כל חדשים, המובחר שבהם לעם ישראל, כדברי האוה"ח הקדוש הנז'. ואע"ג שגם תשרי מובחר שבו יום ראש השנה, ויום כיפור לכפר על כל עונותינו, וגם סוכות ושמיני עצרת, ולמה דווקא חודש ניסן קרוי "ראש". וי"ל, דכיון שבניסן תלויה גם הגאולה העתידית, ע"כ מעלתו גדולה מכל החדשים.

ועוד שכל הערך של כל החגים והזמנים ושאר מצות התורה, הם תלויים בתנאי שישראל יהיו לעם סגולה לה', והזמן בו נהיינו לעם ה' וסגולתו, הוא ניסן בו יצאנו ממצרים ויצאנו לקבל תורת ה' בסיני, שזהו "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו", ובלעדי זה לא היה שום ערך לא לחגים ולא לימי הדין, וע"כ החדש הזה לכם ראש, ראש ועיקר הוא לנו לכל החדשים.

ומה שאמר "ראשון הוא לכם", זו היא מציאות פשוטה, שבר"ח ניסן נצטוו על קביעת החדשים, והפעם הראשונה שקבעו את ר"ח וקידשוהו, היה בר"ח ניסן של אותה שנה, וזה נעשה במצרים, כי לא יכלו להתמהמה עד מתן תורה, משום מצות משכו וקחו לכם בעשור לחדש (שמות יב, ג ואילך), שלא יתכן קיומה כי אם אחר קידוש החדש, וגם פסח לא היה אפשר שיתקיים במועדו בלי זה, ואחר שקבעו ר"ח ניסן, ממילא כל החגים והמועדים הולכים עפ"י קביעה זו, והוא הראשון לכל חדשי השנה, ופשוט.

ואולי זה כלול בדברי רש"י ז"ל שכתב, "החדש הזה", הראהו לבנה בחידושה ואמר לו כשהירח מתחדש יהיה לך ר"ח, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, על חדש ניסן אמר לו, זה יהיה לך ראש לסדר מנין החדשים, שיהיה אייר קרוי שני, סיון שלישי, עכ"ל.

ולהלן (פסוק ג) כתב רש"י ז"ל דברו אל כל עדת ישראל וגו' בעשור לחדש, "דברו" היום, בראש חדש, שיקחוהו בעשור לחדש. עכ"ל. והן הם הדברים שביררתי.

ורשב"ם ז"ל כתב "לחדשי השנה", בכל מקום שאומר לכם בחדש שמיני תשיעי לחדש הזה הם, וכו'. עיקר פשוטו כך, החדש הזה לכם אעפ"י שאינו ראש חדשים לשאר אומות, לכם יהיה ראש חדשים, למנות שישי שביעי שמיני תשיעי, חדש שנים עשר הוא חדש אדר ממנו תמנו, להיות לכם לזכרון כי בו יצאתם ממצרים. וכו'. עכ"ל.