הרב עמאר - פרק כ

מסילת ישרים פרק כ' - מצוות התוכחה - הרב עמאר
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
הרב עמאר | מסילת ישרים פרק כ' - משקל החסידות | חלק 2
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il חזרה מהיא חסידות אמיתית החזקות לפני אלול, הסליחות
מסילת ישרים פרק כ' משקל החסידות - הרב עמאר
עמוד קל"ו הקדמה הסבר על ההדגשה "מאוד מאוד" במשקל החסידות 3 דברים שבהם יצליח האדם במשקל הזה: לב ישר לעשות רצונו יתברך עיון במעשיו האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
הרב עמאר מסילת ישרים פרק כ' | התבוננות לתולדות המעשה
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ' | פרשת פנחס
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישירים פרק יט | פרשת בלק
שלא יהיה חסיד שוטה הרב הצבאי החדש גויות-בלק ובלעם האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
הרב עמאר מסילת ישרים פרק כ | פרשת חוקת חודש תמוז
הנה חייב האדם לשמור כל המצות בכל דקדוקיהם לפני מי שיהיה ולא יירא ולא יבוש, וכן הוא אומר (תהלים קיט, מו): "ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש", וכן שנינו הוי עז כנמר וגו', אמנם גם בזה צריך חילוק והבחנה כי כל זה נאמר על גופי המצות שחייבים אנחנו בהם חובה גמורה שבהם ישים פניו כחלמיש, אך יש איזה תוספות חסידות שאם יעשה אותם האדם לפני המון העם ישחקו עליו ויתלוצצו, ונמצאו חוטאים ונענשים על ידו, והוא היה יכול להניח מלעשות הדברים ההם, כי אינם חובה מוחלטת, הנה דבר כזה ודאי שיותר הגון הוא לחסיד שיניחהו משיעשהו, והוא מה שאמר (מיכה ו, ח): "והצנע לכת עם אלהיך". וכמה חסידים גדולים הניחו ממנהגי חסידותם בהיותם בין המון העם, משום דמחזי כיוהרא. כללו של דבר: כל מה שהוא עיקרי במצוה יעשהו לפני כל מלעיג, ומה שאינו עיקרי והוא גורם שחוק והיתול לא יעשהו. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
הרב עמאר מסילת ישרים פרק כ | פרשת חוקת חודש תמוז
הנה חייב האדם לשמור כל המצות בכל דקדוקיהם לפני מי שיהיה ולא יירא ולא יבוש, וכן הוא אומר (תהלים קיט, מו): "ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש", וכן שנינו הוי עז כנמר וגו', אמנם גם בזה צריך חילוק והבחנה כי כל זה נאמר על גופי המצות שחייבים אנחנו בהם חובה גמורה שבהם ישים פניו כחלמיש, אך יש איזה תוספות חסידות שאם יעשה אותם האדם לפני המון העם ישחקו עליו ויתלוצצו, ונמצאו חוטאים ונענשים על ידו, והוא היה יכול להניח מלעשות הדברים ההם, כי אינם חובה מוחלטת, הנה דבר כזה ודאי שיותר הגון הוא לחסיד שיניחהו משיעשהו, והוא מה שאמר (מיכה ו, ח): "והצנע לכת עם אלהיך". וכמה חסידים גדולים הניחו ממנהגי חסידותם בהיותם בין המון העם, משום דמחזי כיוהרא. כללו של דבר: כל מה שהוא עיקרי במצוה יעשהו לפני כל מלעיג, ומה שאינו עיקרי והוא גורם שחוק והיתול לא יעשהו. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ | פרשת שלח
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ | פרשת בהעלותך
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ | פרשת מטות
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il